Volebné obdobie 2018 - 2022

 

Zástupca starostu obce:

Ing. Pavol Domin

 

Poslanci:

Miroslav Petruš

Bohumil Domin

Ing. Juraj Domin

MUDr. Oto Markech

 

Obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor samosprávneho celku zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi samosprávneho celku.

Poslanec (zastarano ablegát) zastupuje občanov v zastupiteľských demokraciách pri rozhodovaní v zastupiteľských zboroch. Poslanci spravidla rozhodujú v zbore hlasovaním.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov obecného zastupiteľstva. Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Viď. príloha


DMC Firewall is a Joomla Security extension!